Integritets– och cookiepolicy

I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur Nordiska Profilsystem AB AB , org. nr 556753-0802, Nystrandsgatan 27, 633 46 Eskilstuna, e-mail: privacy@nordiskainglasningar.se (“Nordiska Profilsystem AB”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Nordiska Profilsystem AB ingår avtal med kund som köper tjänster av Nordiska Profilsystem AB. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Nordiska Profilsystem ABs webbplatser.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar

2.1 Nordiska Profilsystem AB som Personuppgiftsansvarig

Nordiska Profilsystem AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

2.2 Nordiska Profilsystem AB som Personuppgiftsbiträde

Nordiska Profilsystem ABs kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger Nordiska Profilsystem AB, vid till exempel marknadsföring via sms mot kundens målgrupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer). Nordiska Profilsystem ABs roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Detta är något som Nordiska Profilsystem AB har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.

 

2.3 Kund som Personuppgiftsansvarig

Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge leverantörer inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att just personuppgifter inte delges åtkomst – alternativt att du skriver biträdesavtal med din leverantör. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att vara medveten om och du behöver som personuppgiftsansvarig då se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till din leverantör.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Nordiska Profilsystem AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event Nordiska Profilsystem AB anordnar eller på annat sätt har kontakt med Nordiska Profilsystem AB. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Nordiska Profilsystem AB och för att Nordiska Profilsystem AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Nordiska Profilsystem AB

De personuppgifter Nordiska Profilsystem AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Nordiska Profilsystem ABs webbplats

4.2 För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Nordiska Profilsystem AB samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Nordiska Profilsystem ABs webbplats

Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Nordiska Profilsystem AB

Nordiska Profilsystem AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Nordiska Profilsystem AB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Nordiska Profilsystem ABs och utvalda samarbetspartners tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler.
 • Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

 

5.2 För dig som är besökare till vår webbplats

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär.
 • Du startar en chat.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster.
 • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis via kontaktformulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium.

Utöver uppräkningen ovan behandlar Nordiska Profilsystem AB personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Tillhandahålla specialerbjudanden.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Nordiska Profilsystem AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, som att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, som ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Nordiska Profilsystem AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. Nordiska Profilsystem AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Nordiska Profilsystem AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 • För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Här är kategorier av personuppgifter namn, telefonnummer och e-postadress.  Lagringstiden gäller till två år efter att du senast varit aktiv kund till Nordiska Profilsystem AB.
 • För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, som bokföringslagen är Nordiska Profilsystem ABs rättsliga grund rättslig förpliktelse. Kategorier av personuppgifter är namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), adress (inklusive faktureringsadress) och kundnummer. Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
 • För att marknadsföra Nordiska Profilsystem AB och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS  är vår rättsliga grund intresseavvägning. Kategorier av personuppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress.Nordiska Profilsystem AB lagrar dessa uppgifter till två år efter att du senast varit aktiv kund till Nordiska Profilsystem AB.
 • För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS är vår rättsliga grund intresseavvägning och samtycke. Kategorier av personuppgifter är namn, telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av Nordiska Profilsystem ABs webbplats, information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till. Nordiska Profilsystem AB lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

8. Profilering

8.1 Nordiska Profilsystem AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. Nordiska Profilsystem AB kan analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina surfbeteende på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på privacy@nordiskainglasningar.se.

När Nordiska Profilsystem AB har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Nordiska Profilsystem AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Nordiska Profilsystem ABs rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

9.2 Nordiska Profilsystem AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Nordiska Profilsystem AB.

9.3 Nordiska Profilsystem AB sparar uppgifter om besökare till Nordiska Profilsystem ABs webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Nordiska Profilsystem AB kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, som till Nordiska Profilsystem ABs marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

10.2 Tredje part som Nordiska Profilsystem AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Nordiska Profilsystem ABs webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Nordiska Profilsystem AB och Nordiska Profilsystem ABs samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Nordiska Profilsystem ABs avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

10.3 Personuppgifter kommer att lämnas ut av Nordiska Profilsystem AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för Nordiska Profilsystem ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Nordiska Profilsystem AB kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Nordiska Profilsystem ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Nordiska Profilsystem AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Nordiska Profilsystem AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Nordiska Profilsystem AB har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

13. Dina rättigheter

13.1 Nordiska Profilsystem AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Nordiska Profilsystem AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Nordiska Profilsystem AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till privacy@nordiskainglasningar.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies.

För oss på Nordiska Profilsystem AB är det viktigt att vara helt transparenta, både i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. Vi vill förtydliga varför vi behandlar cookies på vår webbplats, vad dina rättigheter är samt vad våra skyldigheter är gentemot dig som besökare.

 

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

2. Varför använder Nordiska Profilsystem AB cookies?

Tanken bakom vår webbplats är att leverera en så bra upplevelse som möjligt för våra besökare. Vi vill kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder hemsidan.

 

För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och hur man använder webbplatsen. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet eller relaterade områden.

Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och fantastisk som den är tänkt att vara.

 

Om du vid något tillfälle lämnar din e-postadress till oss under ditt besök på webbplatsen så knyts cookien till denna. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan kontakta dig med förslag på fördjupad läsning inom det område du är intresserad av eller att vi ger förslag på produkter vi tror att du är intresserad av.

3. Vad använder Nordiska Profilsystem AB cookies till?

Cookies spåras med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det enbart om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud.

4. Överförs information till en tredjepart?

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

 • Google Analytics, varaktig 2 år.
  • Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Nordiska Profilsystem AB kopplade till webbplatsen. Nordiska Profilsystem AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.
  • Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.
 • Facebook Pixel, varaktig 12 månader
  • Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. Nordiska Profilsystem AB har ingen direkt tillgång till denna användardata.
  • Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen
  • https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Albacross, varaktig 12 månader

Information om samtycke till Albacross behandling av personuppgifter

Albacross erhåller ditt samtycke till behandling av personuppgifter på uppdrag av Albacross Nordic AB (”Albacross”).

Information som samlas in från cookies som är inställda på din enhet som kvalificerar som personuppgifter behandlas av Albacross, ett företag som erbjuder ledningsidentifiering och annonsinriktade tjänster med kontor i Stockholm och Krakow. Vänligen se nedan för fullständiga kontaktuppgifter.

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att det gör det möjligt för Albacross att förbättra en tjänst som gjorts för oss och vår webbplats (t ex ”Lead Generation” -tjänst) genom att lägga till data i databasen om företag.

De uppgifter som samlas in och används av Albacross för att uppnå detta syfte är information om den IP-adress från vilken du besökte vår hemsida och teknisk information som gör det möjligt för Albacross att berätta olika besökare från samma IP-adress. Albacross lagrar domänen från formulärinmatning för att korrelera IP-adressen med din arbetsgivare.

 

För fullständig information om vår behandling av personlig information, se fullständig sekretesspolicy.

5. När lagrar Nordiska Profilsystem AB cookies?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. Om du väljer att inte ge oss ditt samtycke för användning av cookies på vår webbplats kommer en cookie sparas på din dator i enbart syfte för att komma ihåg ditt val.

6. Dina rättigheter

En del föredrar att inte använda cookies. I de flesta webbläsare kan du därför välja själv hur cookies ska hanteras.

I vissa webbläsare begränsas eller raderas cookies. Därför rekommenderar vi att du granskar inställningarna för cookies och annonser. I vissa webbläsare får du mer exakt kontroll i och med att du kan ange regler för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. Det innebär att du kan ange att cookies endast ska tillåtas från webbplatser som du litar på.

Inställningar för webbläsare: De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator.

 

Om du väljer att blockera cookies kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna i denna webbplats (och andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den. Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information.

Inaktivera anonyma Google Analytics-cookies: Du kan installera en Google Analytics”webbläsar-plug-in” för att förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics. Mer information om detta hittar du nedan:

15. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Nordiska Profilsystem AB

Nystrandsgatan 27, 633 46 Eskilstuna

privacy@nordiskainglasningar.se